กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนสิ่งประดิษฐ์
(ภาษาไทย):พัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัสมายาโรและสำรวจอุบัติการณ์ย้อนหลังในประเทศไทย
(ภาษาอังกฤษ):Development of Mayaro virus detection method and retrospective surveillance of incident in Thailand

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:359,049.00 บาท

 พัฒนาจากองค์ความรู้


ลำดับรหัสชื่อองค์ความรู้

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายภัทร วงษ์เจริญ หัวหน้าโครงการ
2 นางสุมาลี ชะนะมา ที่ปรึกษา
3 นางสาวศิริรัตน์ แนมขุนทด ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวอริสรา โปษณเจริญ ผู้ร่วมวิจัย
5 นายพงศ์ศิริ ตาลทอง ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


เชื้อไวรัสมายาโร (mayaro virus) เป็นเชื้อไวรัสก่อโรคเขตร้อนที่น่าจับตามอง จากการระบาดในทวีปอเมริกาใต้เมื่อปลายปีค.ศ.2016ถึงปัจจุบัน เชื้อไวรัสดังกล่าวมียุงลายเป็นพาหะนำโรคเช่นเดียวกับเชื้อไวรัสเดงกี ชิคุนกุนยา และซิกา มีการพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้ในพื้นที่ระบาดของสามโรคดังกล่าว โดยผู้ป่วยจะมีอาการหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับผู้ติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาและซิกา การวินิจฉัยจึงจำเป็นต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในปัจจุบันมีการพบโรคระบาดข้ามพรมแดนมากขึ้น ประเทศไทยมีความเสี่ยงสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสมายาโรทั้งในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและจากการที่มียุงพาหะชุกชุม ในฐานะที่ฝ่ายอาโบไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศในด้านการตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรัสที่นำโดยยุง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้มีความสามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อนี้ได้จึงมีความสำคัญ ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และใช้สำรวจอุบัติการณ์ย้อนหลังจากตัวอย่างส่งตรวจโรคที่มีอาการคล้ายคลึงกัน การศึกษานี้ได้พัฒนาการตรวจเชื้อไวรัสมายาโรด้วยวิธี real time RT-PCR ประเมินความใช้ได้โดยทำการทดสอบสารพันธุกรรมมาตรฐานที่ผลิตจากเชื้อจริง ทำการหาค่า limit of detection รวมถึงทดสอบกับตัวอย่างเชื้อก่อโรคอื่นๆอีก9ชนิดเพื่อตรวจความจำเพาะ เมื่อได้กระบวนการที่เหมาะสมแล้วจึงนำมาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างส่งตรวจไวรัสเดงกี ชิคุนกุนยา และซิกาที่ให้ผลลบกับสามไวรัสข้างต้น โดยทำการทดสอบเปรียบเทียบกับชุดตรวจสำเร็จรูป เพื่อสำรวจหาอุบัติการณ์ย้อนหลังของเชื้อไวรัสมายาโรในประเทศไทย ค่า limit of detection โดยประมาณของวิธีการตรวจที่พัฒนาขึ้นคือ 2.3 copies ผลการตรวจเชื้อไวรัสเดงกีทั้งสี่ซีโรทัยป์ ชิคุนกุนยา ซิกา เวสต์ไนล์ เจอี และไข้เหลือง ไม่พบผลบวกข้าม ผลการตรวจตัวอย่างผู้ป่วยจำนวน 150 ตัวอย่าง เปรียบเทียบกับการตรวจด้วยชุดตรวจสำเร็จรูป ไม่พบการติดเชื้อไวรัสมายาโร วิธีการตรวจที่ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังการระบาดข้ามพรมแดนของเชื้อไวรัสมายาโร

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Development of Mayaro virus detection by real-time RT-PCR and retrospective surveillance of incident in Thailand during 2016-2019. เริ่ม: 14 พ.ย. 2562 สิ้นสุด: 15 พ.ย. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕