กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนสิ่งประดิษฐ์
(ภาษาไทย):ชุดทดสอบ PCR-ELISA สำหรับตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ
(ภาษาอังกฤษ):-

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 พัฒนาจากองค์ความรู้


ลำดับรหัสชื่อองค์ความรู้

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางอธิชา มหาโยธา หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


การพัฒนาแนวทางการตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ในตัวอย่างน้ำบริโภคและอาหารพร้อมทาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องสำอาง ด้วยวิธีด้านอณูวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคในกลุ่มผลิตภัณฑ์รองเชื้อแบคทีเรียก่อโรคครอบคลุมทุกกลุ่มในการทดสอบต่อหนึ่งการทดสอบ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานภายในคือ กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข และ กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น และหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ ตรัง โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น จัดทำแนวทางและระบบการตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคด้วยวิธีทางอณูวิทยา ประกอบด้วย PCR probe-hybridization และ PCR-ELISA การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยวิธีทางอณูวิทยา และการนำวิธีที่ได้ฝึกอบรมไปปรับใช้กับงานประจำ ผลการดำเนินการข้างต้น เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 12 แห่ง โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยภาครัฐ ๒ แห่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น มีระยะเวลาฝึกอรบม ๓ วัน ได้จัดทำคู่มือสำหรับการตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคด้วยวิธี PCR probe-hybridization และ PCR-ELISA เพื่อเป็นแนวทางการตรวจ และได้พัฒนาระบบการตรวจเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างน้ำ อาหาร และ ผลิตภัณฑ์เครื่องสมุนไพรและเครื่องสำอาง โดยการตรวจจากตัวอย่าง Enriched broth ที่เตรียมจากกลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ โดยการสกัดสารพันธุกรรม ตรวจสอบสารพันธุกรรมด้วยวิธี PCR ด้วยชุด V6 screening test และตรวจแยกชนิดด้วยชุด Specific species typing หากพบผลบวกในแต่ละกลุ่มจึงทดสอบซ้ำในขั้นตอนของ Specific-species probe-ELISA จากผลการเปรียบเทียบขั้นต้น พบว่าการนำระบบการตรวจดังกล่าวไปปรับใช้ตรวจ Enriched broth ๒๒ ตัวอย่าง สามารถระบุชนิดเชื้อได้ภายใน 3 วัน ซึ่งผลการทดสอบสอดคล้องกับวิธีการเพาะเชื้อ จึงได้นำระบบการตรวจดังกล่าวขยายผลในกลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์อื่นเช่น อาหารพร้อมทาน สินค้า OTOP ซึ่งตัวอย่าง Enriched broth ๑๘๐ ตัวอย่าง อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ให้ข่าวผ่านสื่อสารมวลชน - เริ่ม: 1 ก.ค. 2562 สิ้นสุด: 1 ก.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕