กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนสิ่งประดิษฐ์
(ภาษาไทย):การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สาร THC และ CBD ในพืชกัญชา และตำรับยาแผนไทย โดยวิธี GC-MS/MS
(ภาษาอังกฤษ):Method verification for the determination of THC and CBD in cannabis plant and thai traditional medicines by GC-MS/MS

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:28,289.00 บาท

 พัฒนาจากองค์ความรู้


ลำดับรหัสชื่อองค์ความรู้

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางวราภรณ์ ปุ๊กกระโทก หัวหน้าโครงการ
2 นางศศิธร สุกรีฑา ที่ปรึกษา
3 นายจิระเดช นาสุข ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


จากนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ของรัฐบาล และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 กำหนดปริมาณสาร THC ในกากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชา และผลิตภัณฑ์จากกัญชา ต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ได้ทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สาร THC และ CBD ในพืชกัญชา และตำรับยาแพทย์แผนไทย โดยวิธี GC-MS/MS พบว่าวิธีที่พัฒนามีค่าพารามิเตอร์ ดังนี้ ช่วงของการวัด (Working range) คือ 1.0 - 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ช่วงที่เป็นเส้นตรง (Linearity) มีค่า r2 อยู่ในช่วง 0.9967 และ 0.9964 ขีดจำกัดของการตรวจพบ (Limit of detection LOD) ค่าร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก และขีดจำกัดของการหาเชิงปริมาณ (Limit of quantitation LOQ) มีค่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก ค่าความแม่นของวิธี (Accuracy) พิจารณาจากค่าร้อยละการกลับคืน (% Recovery) ของสาร THC และ CBD มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 94 – 110 ค่าความเที่ยง (Precision) ประเมินจากค่า HORRAT (Horwitz’s ratio) อยู่ในช่วง 0.19 – 0.70 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (% Recovery 80 – 110 และ ค่า HORRAT ≤2 ) จากการประเมินผลการทดสอบทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ พบว่าวิธีที่ทดสอบความถูกต้องของวิธี สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์สาร THC และ CBD ในพืชกัญชา และตำรับยาแผนไทยได้

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอผลงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research; R2R) ในมหกรรม DMSc R2R Forum 2021 R2R to New Normal Life เริ่ม: 29 มิ.ย. 2564 สิ้นสุด: 29 มิ.ย. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕