กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนสิ่งประดิษฐ์
(ภาษาไทย):คุณภาพยาเดสออกซีเมทาโซนชนิดครีม
(ภาษาอังกฤษ):Quality of desoxymethasone cream

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:100,000.00 บาท

 พัฒนาจากองค์ความรู้


ลำดับรหัสชื่อองค์ความรู้

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางวิภาพรรณ ไสยสมบัติ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสุภาวดี สุรางค์กุล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Desoximetasone Cream เป็นยากลุ่ม Topical Corticosteroids ที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี ข ในปีงบประมาณ 2553 ได้มีการสำรวจคุณภาพยา Desoximetasone Cream จำนวน 10 ตัวอย่าง ผลการสำรวจพบว่ามีตัวอย่างผิดมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาเรื่องคุณภาพยา ในปีงบประมาณ 2563 สำนักยาและวัตถุเสพติดจึงได้เลือกยา Desoximetasone Cream เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพในโครงการประกันคุณภาพยา โดยสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ จำนวน 6 ตัวอย่างและจากบริษัทผู้ผลิต จำนวน 6 ตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 12 ตัวอย่าง จากผู้ผลิต 3 บริษัทผู้ผลิต รวม 3 ทะเบียนตำรับยา ในขนาดความแรง 0.25% โดยน้ำหนัก การศึกษาคุณภาพยา Desoximetasone Cream ใช้วิธีวิเคราะห์ที่ระบุในตำรายาของประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 42 (USP42) โดยได้ดำเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ก่อนทำการวิเคราะห์และวิเคราะห์ในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ ความเป็นกรด-ด่างและ minimum fill ผลการสำรวจพบว่า ทุกตัวอย่างเข้ามาตรฐานตำรายาในทุกหัวข้อวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า ยา Desoximetasone Cream ที่มีใช้ในประเทศไทยมีคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คำสำคัญ เดสออกซิเมทาโซนชนิดครีม คุณภาพ Desoximetasone Cream is a Topical Corticosteroids in the National List of Essential Medicines Category B. In the fiscal year 2010

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โปสเตอร์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2563 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕