กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนสิ่งประดิษฐ์
(ภาษาไทย):การปนปลอมลอร์คาเซรินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักในประเทศไทย ปี 2562-2563
(ภาษาอังกฤษ):Lorcaserin adulteration in dietary supplements in Thailand 2019-2020

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:100,000.00 บาท

 พัฒนาจากองค์ความรู้


ลำดับรหัสชื่อองค์ความรู้

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางณปภา สิริศุภกฤตกุล หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ลอร์คาเซริน ออกฤทธิ์ควบคุมความอยากอาหารผ่านระบบประสาทส่วนกลาง จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตรวจเอกลักษณ์ลอร์คาเซรินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนัก ด้วยเทคนิค Thin Layer Chromatography และ Gas Chromatography-Mass Spectrometry ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจสอบได้ 1 ไมโครกรัมต่อจุด และ 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ และรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2562–2563 จำนวน 362 ตัวอย่าง พบการปนปลอมลอร์คาเซรินในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ตัวอย่าง จากจำนวน 278 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.8) และ ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ตัวอย่าง จากจำนวน 84 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.6) จากข้อมูลข้างต้นพบว่ามีแนวโน้มการปนปลอมลอร์คาเซรินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และมีรายงานการเสียชีวิตในต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้เสนอให้มีการควบคุมลอร์คาเซรินทางกฎหมาย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไป คำสำคัญ: ลอร์คาเซริน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การปนปลอม Abstract Lorcaserin controls appetite through the central nervous system. It is classified as a category 2 psychotropic substance under the Psychotropic Substances Act B.E. 2559. In the fiscal year 2019-2020

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2562 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕