กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนสิ่งประดิษฐ์
(ภาษาไทย):การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์สาร THC และ CBD ในยาน้ำมันกัญชาด้วยเทคนิค HPLC
(ภาษาอังกฤษ):Interlaboratory comparisons : Assay of THC and CBD in cannabis oral drops by HPLC

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:200,000.00 บาท

 พัฒนาจากองค์ความรู้


ลำดับรหัสชื่อองค์ความรู้

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันยาจากกัญชาถูกนำมาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งสำคัญและห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ต้องมีศักยภาพเพียงพอ ปีงบประมาณ 2563 สำนักยาและวัตถุเสพติดได้จัดการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) ในยาน้ำมันกัญชาด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ขึ้น โดยมีห้องปฏิบัติการสมาชิกเข้าร่วม 13 แห่ง และกำหนดให้ใช้วิธีวิเคราะห์ของสำนักยาและวัตถุเสพติดในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยาน้ำมันกัญชา จำนวน 1 ตัวอย่าง ประเมินผลด้วย Z-score ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 13528: 2015 โดยพบว่า สำหรับการหาปริมาณ THC สมาชิกร้อยละ 84.6 (11 แห่ง) รายงานผลอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ (|Z| < 2.0) และร้อยละ 15.4 (2 แห่ง) รายงานผลไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ (|Z| > 3.0) ส่วนการหาปริมาณ CBD สมาชิกร้อยละ 69.2 (9 แห่ง) รายงานผลอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ร้อยละ 15.4 (2 แห่ง) รายงานผลอยู่ในช่วงเตือน (2.0 < |z| < 3.0) และร้อยละ 15.4 (2 แห่ง) รายงานผลไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ แสดงให้เห็นว่าสมาชิกส่วนมากมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในยาน้ำมันกัญชาทั้ง 2 ชนิด โดยห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถนำผลการเข้าร่วมทดสอบนี้ไปใช้ประเมินความสามารถในการตรวจวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการของตนเองได้

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 29 เริ่ม: 1 ต.ค. 2562 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕