กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
โครงการจัดทำสารมาตรฐานวัตถุเสพติด (โครงการต่อเนื่อง ปี 2560-2564) สารมาตรฐานชนิดที่ 1 Mitragynine สารมาตรฐานชนิดที่ 2 Methamphetamine สารมาตรฐานชนิดที่ 3 MDMA สารมาตรฐานชนิดที่ 4 วัตถุออกฤทธ์ประเภท 1   (ภาษาไทย)
โครงการจัดทำสารมาตรฐานวัตถุเสพติด (โครงการต่อเนื่อง ปี 2560-2564) สารมาตรฐานชนิดที่ 1 Mitragynine สารมาตรฐานชนิดที่ 2 Methamphetamine สารมาตรฐานชนิดที่ 3 MDMA สารมาตรฐานชนิดที่ 4 วัตถุออกฤทธ์ประเภท 1   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:4 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวบงกช พันธ์บูรณานนท์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ืn/a    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ




ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖