กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
โครงการศึกษาคุณภาพยาแคปซูลคลอราซีเพท ไดโพแตสเซียม   (ภาษาไทย)
โครงการศึกษาคุณภาพยาแคปซูลคลอราซีเพท ไดโพแตสเซียม   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววิชรณีย์ ทองสิมา หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


n/a    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖