กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
พัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มยาลดความอ้วนด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง   (ภาษาไทย)
พัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มยาลดความอ้วนด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจิตติมา ดาบทอง หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


n/a    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖