กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ lipase และ HMG-CoA reductase ในหลอดทดลอง ของสารสกัดย่านาง   (ภาษาไทย)
Tiliacora triandra (Colebr.) Diels extracts inhibit lipase and hydroxymethylglutaryl-CoA reductase activities in in vitro assay   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสุภัชฌา พูนศรัทธา หัวหน้าโครงการ
2 นายเดชมนตรี วจีสุนทร ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวฐิติพร ทับทิมทอง ผู้ร่วมวิจัย
4 นายศักดิ์วิชัย อ่อนทอง ผู้ร่วมวิจัย
5 นายจำรัส กาญจนไพบูลย์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Tiliacora triandra (Colebr.) Diels or yanang  an indigenous plant of Southeast Asia  has been reported to have pharmacological properties such as anti-oxidation      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar 2017 and 33rd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences เริ่ม: 2 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 3 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖