กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาแคปซูลลิเทียม คาร์บอเนต   (ภาษาไทย)
Quality of Lithium Carbonate Capsules    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:150,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวภัทรา รักษา หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ยาแคปซูลลิเทียม คาร์บอเนตเป็นยาทางจิตเวช ใช้รักษาความผิดปกติทางอารมณ์และช่วยควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับปกติ จัดเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประเภท ก จากข้อมูลการศึกษาคุณภาพยาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี พบยาผิดมาตรฐานในหัวข้อการละลายของตัวยา จำนวน 6 ตัวอย่าง จากตัวอย่างทั้งสิ้น 19 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ศึกษาคุณภาพยาอีกครั้ง โดยสุ่มตัวอย่างจากสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 13 ตัวอย่าง ขนาดความแรง 300 มิลลิกรัม จาก 4 บริษัทผู้ผลิต 13 รุ่นการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพโดยใช้วิธีและมาตรฐานตามตำรายาของสหรัฐอเมริกา (USP 39  Supplement 2) ผลการศึกษาพบว่าหัวข้อการตรวจเอกลักษณ์ ปริมาณตัวยาสำคัญ และค่าเบี่ยงเบนจากน้ำหนัก ผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง ส่วนหัวข้อการละลายของตัวยา พบ 1 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 7.7              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ poster เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕