กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การสำรวจปริมาณปรอททั้งหมดในสมุนไพรไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ภาษาไทย)
The survey of total mercury in Thai herbs in fiscal year 2016   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวเขมิกา เหมโลหะ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ปรอทเป็นโลหะหนักที่พบได้ในสิ่งแวดล้อม จึงมีโอกาสปนเปื้อนในพืชสมุนไพร พิษของปรอทส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทส่วนกลาง สะสมในตับและไต ปัจจุบันมีหลายประเทศกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนปรอทในยาสมุนไพรไว้ไม่เกิน 0.5 ส่วนในล้านส่วน (ppm) สำหรับประเทศไทยยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์และยังไม่พบข้อมูลการปนเปื้อนในภาพรวมของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานีจึงได้สำรวจหาปริมาณปรอททั้งหมดในสมุนไพรไทย โดยศึกษาตัวอย่างสมุนไพรทั่วประเทศจากโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ชนิดของสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ขิง บัวบก เป็นต้น จำนวน 53 ตัวอย่าง แบ่งเป็นวัตถุดิบ 36 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรชนิดรับประทาน 17 ตัวอย่าง วิเคราะห์ปริมาณปรอททั้งหมดด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอทโดยเทคนิคการเผา ตามวิธีมาตรฐาน U.S. EPA. Method 7473 (2007) ผลการศึกษาพบว่าสมุนไพรมีการปนเปื้อนปรอทในระดับต่ำ คือพบในช่วงน้อยกว่า 0.01 จนถึง 0.07 ppm และมีเพียง 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.9) คือ บัวบกแคปซูล ที่มีปริมาณปรอททั้งหมดเกินเกณฑ์ คือ 0.82 ppm จึงเห็นได้ว่าสมุนไพรไทยจากแหล่งผลิตที่เข้าร่วมโครงการคุณภาพสมุนไพรไทยมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงจากการปนเปื้อนปรอท อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสมุนไพรต่อไป โดยเฉพาะบัวบกและสมุนไพรจากแหล่งอื่นๆ ทั่วประเทศ    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ poster เริ่ม: 7 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 7 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕