กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดแก่นมะหาดด้วยวิธีทดสอบเอมส์   (ภาษาไทย)
Mutagenic activity of Artocarpus lakoocha Roxb. heartwood’s extract using Ames test   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


มะหาด (Artocarpus lakoocha Roxb) เป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและนักวิจัยเป็นอย่างมาก โดยอ้างถึงสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโรค รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรมะหาด มีการวางจำหน่ายและการบริโภคของประชาชนอย่างแพร่หลาย แต่ข้อมูลด้านพิษวิทยาและความปลอดภัยมีอยู่น้อย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดแก่นมะหาด โดยใช้วิธีทดสอบเอมส์ (Ames test) ใช้เชื้อ S. typhimurium 4 สายพันธุ์ (TA98  TA1535 TA100  TA1537) และ E.coli (WP2) ที่ขนาดทดสอบ 5 ระดับ (56.25      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Poster presentation/full paper เริ่ม: 9 ส.ค. 2561 สิ้นสุด: 13 ส.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖