กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาวิธีตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธี Headspace Gas Chromatography - Flame Ionization Detector โดยใช้คอลัมน์คู่ (Dual-column)    (ภาษาไทย)
การพัฒนาวิธีตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธี Headspace Gas Chromatography - Flame Ionization Detector โดยใช้คอลัมน์คู่ (Dual-column)    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายจตุพร ชัยชนะ หัวหน้าโครงการ
2 นางสุดใจ นันตารัตน์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ด้วยบทบาทของกลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ มีหน้าที่ดำเนินการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยรักษา การดำเนินการทางอรรถคดีและการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการทดสอบความชำนาญ (PT Provider) สำหรับประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของประเทศไทย นอกจากนี้ทางห้องปฏิบัติการมีการเตรียมสารมาตรฐานแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในงานตรวจวิเคราะห์และสนับสนุนห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือดทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับงานบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานจึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาวิธีการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ในปัจจุบันใช้วิธี Headspace Gas Chromatography โดยใช้คอลัมน์เดียวต่อกับเครื่องตรวจวัดชนิด Flame Ionization Detector (single-column HS-GC-FID) ซึ่งในทางนิติวิทยาศาสตร์การได้รับการตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับที่ดี1 ดังนั้นการพัฒนาวิธีโดยใช้คอลัมน์คู่ที่ต่างกัน (dual-column) จึงถูกนามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยเป็นการยืนยันความจำเพาะเจาะจงของวิธีซึ่งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของผลการทดสอบ คอลัมน์ชนิด DB-ALC1 (30m x 530 µm x 3 µm) และ DB-ALC2 (30m x 530 µm x 2 µm) ถูกนามาใช้กับ HS-GC-FID (สภาวะของ HS : Oven 70oC  Loop 150oC  Transfer line 200oC    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 6 ก.ย. 2559 สิ้นสุด: 8 ก.ย. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖