กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาเม็ดทราโซโดน ไฮโดรคลอไรด์ในประเทศไทย   (ภาษาไทย)
Quality of Trazodone Hydrochloride Tablets in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวทัศนีย์ ปานผดุง หัวหน้าโครงการ
2 นางสายใจ ปริยะวาที ที่ปรึกษา
3 นางสาวจีระนันต์ ชูพูล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ยาทราโซโดน ไฮโดรคลอไรด์ ใช้เป็นยารักษาภาวะซึมเศร้า เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ อยู่ในหมวดของยาอันตราย ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา รวมกับสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงคัดเลือกยาชนิดนี้เพื่อตรวจคุณภาพตามโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยาโดยสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 17 ตัวอย่าง และร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สุ่มตัวอย่างจากโรงงานผลิตยาภายในประเทศ จำนวน 15 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 32 ตัวอย่าง จากผู้ผลิต 5 ราย รวม 8 ทะเบียนตำรับยา แบ่งเป็นขนาดความแรง 50 มิลลิกรัม จำนวน 30 ตัวอย่าง และขนาดความแรง 100 มิลลิกรัม จำนวน 2 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีและมาตรฐานตามตำรายาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 40) ที่ได้ดำเนินการทวนสอบวิธีก่อนทำการวิเคราะห์ และตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อ การตรวจเอกลักษณ์ยา ปริมาณตัวยาสำคัญ ความแตกต่างจากน้ำหนักเฉลี่ย การละลายของตัวยา และสารสลายตัวพบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหัวข้อ การศึกษานี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกยาและสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศต่อไป คำสำคัญ:ทราโซโดน ไฮโดรคลอไรด์ Abstract Trazodone hydrochloride are used for depressive disorder belongs to Dangerous Drug in the National List of Essential Medicine. In the fiscal year 2018  Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla and Bureau of Drug and Narcotic  Department of Medical Sciences collected 17 samples from public hospitals  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฏารแพทย์ ครั้งที่ 27 วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 เริ่ม: 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖