กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์การใช้ยาแก้แพ้ แก้ไอ ในทางที่ผิด ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้   (ภาษาไทย)
Situation of Anti-histamine Drugs Abuse in 4 Provinces in the South of Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจีระนันต์ ชูพูล หัวหน้าโครงการ
2 นางสายใจ ปริยะวาที ที่ปรึกษา

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และยาคดีเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางคดี โดยดำเนินการตรวจวิเคราะห์ของกลางยาคดีกลุ่มยาแก้แพ้ แก้ไอจากสถานีตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ระหว่างปีงบประมาณ 2559- 2561จำนวนทั้งสิ้น 4 553 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Color test และ Thin layer chromatography ผลการศึกษาพบว่าจังหวัดที่มีของกลางกลุ่มนี้สูงสุด คือสงขลา 2 406 ตัวอย่าง รองลงมา คือ นราธิวาส 885 ตัวอย่าง ยะลา 661 ตัวอย่างและ ปัตตานี 601 ตัวอย่าง ชนิดของยาที่ตรวจพบมากที่สุด คือ Chlorpheniramine จำนวน 3  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 เริ่ม: 27 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖