กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินประสิทธิภาพการตรวจเชื้อ Corynebacterium diphtheriae ก่อโรคคอตีบด้วยเทคนิค Multiplex PCR   (ภาษาไทย)
Evaluation of Multiplex PCR for Detection of Toxigenic Corynebacterium diphtheriae Strains    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางวไลลักษณ์ กาญจนะพิน หัวหน้าโครงการ
2 นางสาววรรธนี สังข์หิรัญ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวชณัฐกานต์ แสงศรีคำ ผู้ร่วมวิจัย
4 นางเสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


โรคคอตีบมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Corynebacterium diphtheriae สายพันธุ์ที่สร้างสารพิษ โรคนี้เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพบรายงานผู้ป่วยทุกปี การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการใช้วิธีเพาะเชื้อและการทดสอบทางชีวเคมี ต้องใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่จำเพาะ และการทดสอบการสร้างสารพิษของเชื้อต้องใช้ความชำนาญและวิธีการยุ่งยาก เพื่อเป็นการรองรับการระบาดและลดระยะเวลาในการยืนยันผู้ป่วยผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค Multiplex PCR ที่จำเพาะกับเชื้อ Corynebacterium diphtheriae และสามารถทดสอบสมบัติการสร้างสารพิษของเชื้อในการทดสอบครั้งเดียว จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบเชื้อ Corynebacterium spp.ที่แยกจากผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบและเชื้อแบคทีเรียกลุ่มที่ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจจำนวน 60สายพันธุ์ พบผลการจำแนกเชื้อ C. diphtheriae ด้วยวิธี Multiplex PCR ให้ผลสอดคล้อง ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเพาะเชื้อและผลทดสอบการสร้างสารพิษของเชื้อพบความสอดคล้อง ร้อยละ 89.7 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี Elek test ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน จากผลการวิจัยนี้ สามารถนำเทคนิค Multiplex PCR มาใช้เพิ่มศักยภาพตรวจวินิจฉัยสามารถลดระยะเวลาตรวจยืนยันผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบจากเดิมต้องเพาะเชื้อและนำไปทดสอบทางชีวเคมี ใช้เวลาตรวจประมาณ 3-5 วัน แต่เทคนิค Multiplex PCR สามารถตรวจเชื้อแบคทีเรียที่สงสัยและรายงานผลได้ภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการระบาดของโรคคอตีบ คำสำคัญ: โรคคอตีบ  Multiplex PCR    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 27 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖