กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์เครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2559-2561   (ภาษาไทย)
Illegal cosmetics in 4 Provinces in the South of Thailand During 2016-2018    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกนกวรรณ แก้วจันทร์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสายใจ ปริยะวาที ที่ปรึกษา

 บทคัดย่อ


เพื่อศึกษาสถานการณ์เครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จากการทดสอบเครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยงโดยห้องปฏิบัติการ ระหว่างปี 2559 – 2561 ทดสอบสารไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก ด้วยเทคนิค TLC/ UV-VIS spectrophotometry สารประกอบของปรอทด้วยวิธี Reinsch’s test และสารสเตียรอยด์ด้วยเทคนิค HPLC (เริ่มปี 2560) ผลการทดสอบ 165 ตัวอย่าง พบผสมสารห้ามใช้ 32 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 19.39 พบสารประกอบของปรอท (ร้อยละ 11.51) สารสเตียรอยด์ชนิด Clobetasol propionate (ร้อยละ 4.24)  สารประกอบของปรอทผสมสเตียรอยด์ ชนิด Betamethasone-17-valerate (ร้อยละ 2.42) ไฮโดรควิโนน (ร้อยละ 0.61) และกรดเรทิโนอิก (ร้อยละ 0.61) เฉพาะในปี 2561 ผลทดสอบ 61 ตัวอย่าง พบสารห้ามใช้ 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 18.03 โดยพบสารประกอบของปรอท 4 จาก 61 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.56) สเตียรอยด์ชนิด clobetasol propionate จำนวน 4 จาก 58 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.90) และ สเตียรอยด์ชนิด betamethasone-17-valerate ผสมกับสารประกอบของปรอท จำนวน 3 จาก 58 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.17) และไม่พบไฮโดรควิโนน กรดเรทิโนอิก และสารสเตียรอยด์ชนิดอื่น แนวโน้มยังคงพบสารประกอบของปรอท และพบการผสมสารปรอทร่วมกับสารสเตียรอยด์มากขึ้นเพื่อการเสริมฤทธิ์ ทุกตัวอย่างที่พบสารห้ามใช้มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องอย่างน้อย 1 รายการ โดยตัวอย่างที่ไม่แสดง “เลขที่จดแจ้ง” พบสารห้ามใช้ร้อยละ 44.44 สามารถนำไปแจ้งเตือนผู้บริโภคต่อไป คำสำคัญ: สารห้ามใช้อันตราย เครื่องสำอาง สเตียรอยด์ สารประกอบของปรอท Abstract To study prevalence of contamination of prohibited harmful substances in cosmetics in Songkhla  Pattani  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖