กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาต้นแบบการทดสอบความคงตัวของเครื่องสำอางผสมสมุนไพร   (ภาษาไทย)
Development of Prototype for Herbal Cosmetics Stability Testing    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวเพียงพธู จันทร หัวหน้าโครงการ
2 นางสายใจ ปริยะวาที ที่ปรึกษา
3 นายอภิชาต ตันธนวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ การทดสอบความคงตัว เป็นกระบวนการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ว่ามีคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน และเพื่อใช้ประมาณวันหมดอายุได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบการทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่งของเครื่องสำอางผสมสมุนไพรชนิดยาสีฟันเหลวข้นและโลชั่นบำรุงผิว จากการสืบค้นข้อมูลทำให้ได้แนวทางการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอส และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งใช้สภาวะการทดสอบตรงกันคืออุณหภูมิ 42 C 24 ชั่วโมง สลับกับ 452 C 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 8 วัน ในการทดสอบได้ใช้เครื่องมือที่มีในห้องปฏิบัติการซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทั้ง 2 สภาวะ คือ ตู้อบเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ พบตัวอย่างที่ยังคงมีความคงตัวดี 6 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 7 ตัวอย่าง ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ต้นแบบวิธี เป็นแนวทางการทดสอบความคงตัวของเครื่องสำอางผสมสมุนไพรในสภาวะเร่งโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานอย่างง่าย ใช้เวลาทดสอบน้อย มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่มีงบลงทุนจำกัด นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสำหรับห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีเครื่องมืออยู่แล้วในห้องปฏิบัติการใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างเครื่องสำอางผสมสมุนไพรได้ คำสำคัญ: เครื่องสำอางผสมสมุนไพร  ความคงตัว Abstract Stability test is an approach to evaluate that the product maintains its quality throughout its shelf life and to estimate period of validity. This study aimed to develop a prototype method for herbal cosmetics stability testing using accelerated condition. The target products in this study are herbal toothpastes and an herbal body lotion. The guidelines and references used are Thai Industrial Standards  Thai SMEs Standards  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอในการประชุมวิชาการวิืทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2562 เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖