กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
อุบัติการณ์โรคธาลัสซีเมียและความผิดปกติของฮีโมโกลบินในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   (ภาษาไทย)
The incidence of thalassemia and hemoglobin disorders in the 4 southern border provinces.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจิตตาฐากรกัญ วัฒนา หัวหน้าโครงการ
2 นางเสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวชณัฐกานต์ แสงศรีคำ ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาววรรธนี สังข์หิรัญ ผู้ร่วมวิจัย
5 นางวไลลักษณ์ กาญจนะพิน ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ โรคธาลัสซีเมีย คือโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบิน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้พัฒนาศักยภาพการตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน โดยหลักการ HPLC จากตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรคโลหิตจาง หญิงตั้งครรภ์และสามีจากโรงพยาบาลในเขต 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่ส่งเลือดตรวจยืนยัน ตั้งแต่ พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2561 จำนวน 19 633 ราย โดยงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและความผิดปกติของฮีโมโกลบิน (Hb typing) และการตรวจหา α-thalassemia 1ในเขต4จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คือ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส โดยเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย พบว่ามี 10 389 ราย ที่เป็นพาหะและมีความผิดปกติของฮีโมโกลบิน ส่วนตัวอย่างเลือดที่ตรวจวินิจฉัย α-thalassemia 1 โดยวิธี Relative Quantitative PCR จำนวน 5  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอโปสเตอร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฏารแพทย์ ครั้งที่ 27 วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖