กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปีงบประมาณ 2560   (ภาษาไทย)
Quality and Safety of Meat ball Products 2017   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสุดชฎา ศรประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวอรอนงค์ วงษ์เอียด ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ลูกชิ้นเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปแช่เย็นที่นิยมบริโภค หากสุขลักษณะการผลิตไม่ดีหรือเก็บรักษาไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง และถ้าใช้วัตถุกันเสียมากเกินไป อาจมีผลเสียต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ร่วมกันเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นทั่วประเทศ จำนวนรวม 608 ตัวอย่างพบว่าร้อยละ 48.2ไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 381(พ.ศ. 2559)และเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560)แบ่งเป็นลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ ร้อยละ56.9 ผลิตภัณฑ์ปลาปรุงสุก ร้อยละ24.5 และลูกชิ้นจากสัตว์น้ำที่ไม่ใช่ปลา ร้อยละ 9.1 โดยมีสาเหตุจากสารเคมีที่ห้ามใช้ คือ วัตถุกันเสียกรดเบนโซอิก ร้อยละ 44.4 บอแรกซ์ ร้อยละ0.5 และใช้สีสังเคราะห์ไม่เหมาะสม ร้อยละ 0.8 นอกจากนี้พบการใช้กรดซอร์บิกเกินมาตรฐาน ร้อยละ 0.8 ส่วนด้านจุลชีววิทยาพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ เฉพาะกลุ่มเนื้อสัตว์ และปลาปรุงสุก สาเหตุเนื่องจากจำนวนจุลินทรีย์รวมเกินเกณฑ์ร้อยละ 0.3 จุลินทรีย์ที่บ่งชี้สุขลักษณะการผลิต (E.coli )ร้อยละ1.5 และเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ S.aureus และ B. cereus ร้อยละ 1.3 และ 1.2 ตามลำดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปี 2560 มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปี 2556-2559 ที่ไม่ได้มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 65.7 อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ผลิต ให้เลือกใช้วัตถุกันเสียและวัตถุเจือปนอย่างเหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณตามกฎหมายกำหนดต่อไป       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖