กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ผลของสารสกัดสมุนไพร Garcinia mangostana ต่อการเกิดไบโอฟิล์มของ Candida albicans   (ภาษาไทย)
Inhibitory Effect of Garcinia mangostana Extract on Candida albicans Biofilm   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางอุบลพรรณ คงสา หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวจิรานุช มิ่งเมือง ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวสดุดี รัตนจรัสโรจน์ ผู้ร่วมวิจัย
4 นายจำรัส กาญจนไพบูลย์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


Candida albicans  an opportunistic fungal pathogen  produces biofilm for structural protection and communicative connection. Biofilm plays an important role in its resistance to many antifungal agents resulting in clinical challenge. Garcinia mangostana Linn. or mangosteen has shown antimicrobial activity and anti-biofilm formation of bacteria such as Staphylococcus aureus and Streptococcus mutans. This study aims to examine the effect of G. mangostana extract on C. albicans ATCC10231 growth and biofilm formation. The peel of G. mangostana was extracted by ethyl acetate and fractionated using column chromatography technique. The chemical contents were determined by HPLC-PDA. A microdilution method was performed to evaluate the effect on C. albicans growth. Adhesion          

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ 35th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS35) and CU-MPU International Collaborative Research Conference เริ่ม: 8 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 8 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) หน่วยงานที่มอบ: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเดือนปี ที่มอบ: 8 มี.ค. 2562


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖