กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์คู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงของคู่สมรสในจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล และกระบี่   (ภาษาไทย)
Prenatal couples risk of severe Thalassemia in Trang  Patthalung  Satun and Krabi provinces (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:4 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางยินดี น้ำเพชร หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบิน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายควบคุมโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 3 ชนิด คือ Hemoglobin Bart’s Hydrops Fetalis  Homozygous β-thalassemia และ β-thalassemia / Hemoglobin E ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง การตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน ด้วยวิธี HPLC และตรวจยีนผิดปกติ α-Thalassemia 1 ด้วยวิธี Relative Quantitative PCR จากตัวอย่างเลือดที่ส่งมาจากโรงพยาบาลในจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล และกระบี่ เพื่อวินิจฉัยหาพาหะในหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส ในปีงบประมาณ 2558-2561 จำนวน 2 329 คู่ พบคู่เสี่ยงที่มีโอกาสให้กำเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง จำนวน 139 คู่ (ร้อยละ 5.97) เป็นชนิด β-thalassemia / Hemoglobin E จำนวน 108 คู่ (ร้อยละ 4.64) ชนิด Homozygous β-thalassemia จำนวน 20 คู่ (ร้อยละ 0.86) ชนิด Hemoglobin Bart’s Hydrops Fetalis จำนวน 8 คู่ (ร้อยละ 0.34) และเสี่ยงทั้ง Homozygous β-thalassemia และ β-thalassemia / Hemoglobin E จำนวน 3 คู่ (ร้อยละ 0.13) ประชากรในพื้นที่เขตบริการที่ 12 มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด β-thalassemia / Hemoglobin E มากกว่าชนิดอื่นๆ     

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖