กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความปลอดภัยของเครื่องสำอางที่ใช้กับใบหน้า ในเขตสุขภาพที่ 6   (ภาษาไทย)
Cosmetic Safety in Regional Health 6   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันตลาดเครื่องสำอางมีการแข่งขันที่สูง ต้องการเน้นให้เห็นผลลัพธ์เร็ว โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณรักษาฝ้า กระ หรือทำให้หน้าขาว ทำให้มีการลักลอบใส่สารไฮโดรควิโนน  กรดเรทิโนอิก และสารประกอบปรอท ซึ่งเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการความปลอดภัยด้านเครื่องสำอางของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีได้รับตัวอย่างที่นำส่งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 6 จำนวน 37 ตัวอย่าง ตรวจพบสารประกอบปรอท 8 ตัวอย่าง (21.6%) และไฮโดรควิโนน 1 ตัวอย่าง (2.7%) โดยตัวอย่างที่พบสารประกอบปรอทส่วนใหญ่มักจะมีสีที่ฉูดฉาดมากกว่าตัวอย่างอื่นๆ เช่น สีเขียวสะท้อนแสงและสีชมพูบานเย็น เป็นต้น จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมีบทลงโทษของการใส่สารห้ามใช้ในเครื่องสำอางแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีผู้ผลิตที่ยังลักลอบใส่สารอันตรายเหล่านี้โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย จึงควรมีการทบทวนกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นในฐานะผู้บริโภคจึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ มีฉลากระบุรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และไม่เชื่อคำโฆษณาเกินจริง 

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖