กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาเม็ดและยาน้ำลอราทาดีน   (ภาษาไทย)
Quality of Loratadine Tablets and Syrup   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ยาลอราทาดีนเป็นยาต้านฮิสตามีนรุ่นที่ 2 ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้และอาการแพ้ จากการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาลอราทาดีนในรูปแบบยาเม็ดและยาน้ำจากโรงพยาบาลรัฐตามโครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจปี 2562 เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามวิธีมาตรฐานในตำรายาของประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 41 (USP41) จำนวน 26 ตัวอย่าง ได้แก่ ยาเม็ด ขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม จำนวน 19 ตัวอย่าง และยาน้ำ จำนวน 7 ตัวอย่าง โดยรูปแบบยาเม็ดตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อการตรวจเอกลักษณ์ ปริมาณตัวยาสำคัญ การละลายของตัวยา ความสม่ำเสมอของปริมาณตัวยา และปริมาณสารปนเปื้อนทั้งหมด ส่วนรูปแบบยาน้ำตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อการตรวจเอกลักษณ์ ปริมาณตัวยาสำคัญ ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณสารปนเปื้อนทั้งหมด พบว่า ยาเม็ดลอราทาดีนทุกตัวอย่างผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนยาน้ำลอราทาดีนผิดมาตรฐานในหัวข้อปริมาณสารปนเปื้อนทั้งหมด จำนวน 1 ตัวอย่าง (14.3 %) และความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 1 ตัวอย่าง (14.3 %) ยาลอราทาดีนส่วนใหญ่ในการศึกษานี้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน       Loratadine is a second generation antihistamine for the treatment of allergic disorders. Loratadine tablets and syrup were collected from government hospitals for quality analysis under the Universal Health Care Coverage Scheme by Volunteering in the fiscal year 2019. Twenty-six samples containing 19 loratadine 10 mg tablets and 7 loratadine syrup were examined according to United State Pharmacopeia (USP41). Tablet samples were evaluated for identification  assay of ingredient  dissolution  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖