กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาฉีดอะมิโนฟิลลีน   (ภาษาไทย)
Quality of Aminophylline Injections   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวณัชชา ฉายสินสอน หัวหน้าโครงการ
2 นางวิภาพรรณ ไสยสมบัติ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสุมนา ศิริสุนทร ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาววทันยา ห้าวหาญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


อะมิโนฟิลลีน เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ก ในกลุ่ม Xanthine derivatives ออกฤทธิ์ขยายหลอดลม ในปีงบประมาณ 2561 ได้คัดเลือกยาฉีดอะมิโนฟิลลีน เพื่อสำรวจคุณภาพยา โดยสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศและจากผู้ผลิต จำนวน 11 ตัวอย่าง จากผู้ผลิต 2 ราย รวม 2 ทะเบียนตำรับยา ในการสำรวจคุณภาพยาฉีด อะมิโนฟิลลีน ได้อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ที่ระบุในตำรายาของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 40 โดยวิเคราะห์ในหัวข้อ ปริมาณตัวยาสำคัญ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของเอทิลีนไดเอมีน Organic Impurities  Particulate matter ความปราศจากเชื้อ และการทดสอบสารเอ็นโดท็อกซิน ผลการสำรวจพบว่า มีตัวอย่างที่เข้ามาตรฐานทุกหัวข้อวิเคราะห์จำนวน 5 ตัวอย่าง และผิดมาตรฐานจำนวน 6 ตัวอย่าง แบ่งเป็นตัวอย่างที่ผิดมาตรฐานในหัวข้อปริมาณของเอทิลีนไดเอมีน และความเป็นกรด-ด่างจำนวน 4 ตัวอย่าง ผิดมาตรฐานเฉพาะหัวข้อปริมาณของเอทิลีนไดเอมีน จำนวน 2 ตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลในการคัดเลือกยาที่มีคุณภาพต่อไป   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โปสเตอร์ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕