กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์บริเวณหัวจ่ายน้ำของตู้น้ำหยอดเหรียญในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีปีงบประมาณพ.ศ. 2558   (ภาษาไทย)
Microbial Contamination of Nozzle of Drinking Water Vending Machine in Surat Thani Municipality in Fiscal Year B.E. 2558   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสุภาทินี โสบุญ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันธุรกิจตู้น้ำหยอดเหรียญเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งต้องการน้ำบริโภคที่สะอาด หาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูก บริเวณหัวจ่ายน้ำของตู้น้ำหยอดเหรียญมีการสัมผัสกับน้ำบริโภคโดยตรง หากหัวจ่ายน้ำไม่สะอาดอาจเสี่ยงที่เชื้อจุลินทรีย์จะปนเปื้อนลงสู่น้ำบริโภคได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงได้ตรวจสอบความสะอาดบริเวณหัวจ่ายน้ำของตู้น้ำหยอดเหรียญที่ติดตั้งในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 52 ตู้ ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด เชื้อ Coliforms และเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 2 ชนิดคือ Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. เทียบกับเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553)ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากการศึกษาพบหัวจ่ายของตู้น้ำหยอดเหรียญมีความสะอาดไม่เข้ามาตรฐานจำนวน 39 ตู้(ร้อยละ75) โดยปนเปื้อนจุลินทรีย์ทั้งหมดมากกว่าเกณฑ์ ปนเปื้อน Coliforms และ S. aureus จำนวน 39  2 และ 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 75  3.8 และ 7.7 ตามลำดับ แต่ไม่พบ Salmonella spp. ในทุกตัวอย่าง ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดพบส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ โปสเตอร์ เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕