กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยวิธีลิควิดโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมทรี สกัดด้วยวัฏภาคของแข็งแบบออนไลน์   (ภาษาไทย)
Analysis of Methamphetamine in urine by online solid phase extraction for LC-MS   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


สถานการณ์การแพร่ระบาดของเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี จึงได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะที่มีความรวดเร็ว ง่าย ถูกต้องและแม่นยำ โดยใช้วัฏภาคของแข็งแบบออนไลน์ในการสกัดเพื่อเตรียมตัวอย่างปัสสาวะ แยกสารด้วยคอลัมน์ AcclaimTM TrinityTM P1 (3.0 x 100 มิลลิเมตร  ขนาดอนุภาค 3 ไมโครเมตร) ด้วยระบบไอโซเครติก ระหว่าง acetronitrile(70) : water (22) : 0.1% formic acid in 50mM ammonium acetate(8) ตรวจวัดด้วยแมสสเปกโทมิเตอร์ จากการทดสอบความใช้ได้ของวิธีพบว่าช่วงการใช้งานอยู่ระหว่าง 300 ถึง 4 000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(r) เท่ากับ 0.9999 ค่าขีดจำกัดของการตรวจพบ (LOD) และค่าขีดจำกัดการวัดเชิงปริมาณ (LOQ) มีค่า 50 และ 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ ความแม่นแสดงด้วยค่าเฉลี่ยของ % recovery ที่ระดับ 450

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖