กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ค่าปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในช่องปากในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุงและสตูล   (ภาษาไทย)
Patient entrance dose for intraoral dental radiography in Trang  Phatthalung and Satun provinces  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางจีราภรณ์ สงขาว ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวศิริขวัญ ยิ้วเหี้ยง ผู้ร่วมวิจัย
3 ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ารใช้รังสีเพื่อถ่ายเอกซเรย์ฟัน อาจเกิดอันตรายต่อต่อมน้ำลาย ต่อมไทรอยด์ หรือ อวัยวะใกล้เคียง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิงสำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์ฟัน เมื่อ พ.ศ. 2560 เพื่อไม่ให้ใช้ปริมาณรังสีเกินความจำเป็น และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ก็ได้มีการวัดค่าปริมาณรังสีของการถ่ายภาพรังสีสำหรับผู้ใหญ่ ของกลุ่มฟันหน้าบน กลุ่มซี่ฟันหน้าล่าง ฟันเขี้ยว/กรามน้อยบน ฟันเขี้ยว/กรามน้อยล่าง ฟันกรามบน และฟันกรามล่าง ของโรงพยาบาลและคลินิกในจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล ได้ค่าอ้างอิงของกลุ่ม เท่ากับ 2.5 2.1  3.5              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ว กรมวิทย์ พ 2564;63(2):423-432 เริ่ม: 26 มิ.ย. 2563 สิ้นสุด: 1 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕