กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในอาหารทะเลและเนื้อสัตว์ โดยเทคนิค HPLC   (ภาษาไทย)
Method validation of free formaldehyde analysis in Seafood and Meat by HPLC   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือฟอร์มาลีน (Formalin) เป็นสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพ และจัดเป็นสารห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 391 (พ.ศ. 2561) แต่ยังมีการนำมาใช้ป้องกันการเน่าเสียของอาหาร ดังนั้น เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในอาหารทะเล และเนื้อสัตว์โดยเทคนิค HPLC ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร หลังจากนั้น ทดสอบความถูกต้องของวิธี พบว่า มีช่วงความเป็นเส้นตรง 0.25 – 3.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ มากกว่า 0.999 ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบและวิเคราะห์ได้ถูกต้องและแม่นยำคือ 2.5 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ มีร้อยละการกลับคืนเฉลี่ย อยู่ในช่วงร้อยละ 80 – 110 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน ไม่เกินร้อยละ 20 จากนั้นนำวิธีมาใช้ตรวจวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์ในปลาหมึกสด และสไบนาง จำนวน 17 และ 3 ตัวอย่าง ตามลำดับ ซึ่งไม่พบการปนเปื้อนฟอร์มาลดีไฮด์ทุกตัวอย่าง จากการศึกษาทำให้ได้วิธีที่เหมาะสมในการเปิดให้บริการตรวจฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอทางวาจา เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖