กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟีสำหรับเดกซ์ซาเมธาโซนและเพร็ดนิโซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร   (ภาษาไทย)
Immunochromatography Test Kit for Detection of dexamethazone and Prednisolone in Herbal Medicinal Products   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววลัยลักษณ์ เมธาภัทร หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวมาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การปนปลอมยาสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้บริโภคจนถึงขั้นเสียชีวิต การพัฒนาชุดทดสอบที่ใช้ง่าย สะดวกและให้ผลรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ความชํานาญหรือเครื่องมือเป็นพิเศษ ด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี สามารถนําไปใช้ตรวจสอบเบื้องต้นในเชิงคุณภาพของการปนปลอมยา สเตียรอยด์ เดกซ์ซาเมธาโซนและเพร็ดนิโซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ทุกรูปแบบยา เช่น ยาลูกกลอน ยา เม็ด ยาน้ําและยากวน เป็นต้น ชุดทดสอบนี้ใช้เดกซ์ซาเมธาโซนแอนติบอดีติดฉลากด้วยอนุภาคทองคําเป็นตัวตรวจติดตามการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเดกซ์ซาเมธาโซนและ/หรือเพร็ดนิโซโลนกับแอนติบอดี โดยสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าจากสีม่วงแดงที่ปรากฏบนเมมเบรน ด้วยค่าความไวของการทดสอบเท่ากับ 1.0 และ 50.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของเดกซ์ซาเมธาโซนและเพร็ดนิโซโลน ตามลําดับ ความถูกต้องแม่นยําของชุด ทดสอบเทียบเท่ากับเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่าง ยิ่งต่อประชาชนในการตรวจสอบการปนปลอมยาสเตียรอยด์ดังกล่าวในผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดทดสอบสําหรับสารอื่น ๆ ด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟีต่อไป      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ม.ค. - ก.พ. 2553 เริ่ม: 1 ม.ค. 2553 สิ้นสุด: 28 ก.พ. 2553

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕