กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพเบเกอรี่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2557-2561   (ภาษาไทย)
The Quality of bakery product in responsible province of Regional Medical Sciences Center 11  Surat Thani  Fiscal year 2557 - 2561 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวนิรันดร แร่กาสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี มีพันธกิจหลักในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข จึงรวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 จากตัวอย่างที่ส่งโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้ประกอบการเอกชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จำนวน 98 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ พบว่าไม่เข้ามาตรฐานทางด้านจุลชีววิทยาจำนวน 9 ตัวอย่าง ในรายการยีสต์ รา (ขนมปังไส้กรอก  ขนมปังแซนวิชหมูหยอง  ครัวซอง      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ โปสเตอร์ เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔