กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561   (ภาษาไทย)
Situation of Leptospirosis in Surat Thani during year 2016-2018   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:50,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวชุติมา สังขสูตร หัวหน้าโครงการ
2 นางทรรศนีย์ มาศจำรัส ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


โรคเลปโตสไปโรสิสหรือโรคฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นเกลียว มีชื่อว่า เลปโตสไปรา อาการ ไข้ ปวดศีรษะ ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อ ไตวาย และอาจเสียชีวิตได้ ในปี พ.ศ. 2559-2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับตัวอย่างซีรั่มจากโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 577 ตัวอย่าง ตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี Indirect Immunofluorescent Antibody (IFA) พบผลบวก 293 ตัวอย่าง (50.8%) โดยปี พ.ศ. 2559 ตัวอย่างส่งตรวจ 165 ตัวอย่าง พบผลบวก 64 ตัวอย่าง (38.8%) ปี พ.ศ. 2560 ตัวอย่างส่งตรวจ 204 ตัวอย่างพบผลบวก 117 ตัวอย่าง (57.4%) ปี พ.ศ. 2561 ตัวอย่างส่งตรวจ 208 ตัวอย่าง พบผลบวก 112 ตัวอย่าง(53.8%) เมื่อจำแนกเป็นฤดูกาล พบว่าฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) ตัวอย่างส่งตรวจ 138 ตัวอย่าง พบผลบวก 82 ตัวอย่าง (59.4%) ส่วนฤดูฝน (มิถุนายน-มกราคม) ตัวอย่างส่งตรวจ 439 ตัวอย่าง พบผลบวก 211 ตัวอย่าง (48.1%) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ โรคเลปโตสไปโรสิสในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีผู้ป่วยสูงสุดในฤดูฝนช่วงสิงหาคมถึงตุลาคม อาจเนื่องมาจากปลายปี 2559 พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้พบจำนวนผู้ป่วยด้วย โรคเลปโตสไปโรสิสเพิ่มขึ้น สาเหตุเกิดจากการย่ำน้ำแช่น้ำเป็นเวลานาน ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่ต่อไป คำสำคัญ : โรคเลปโตสไปโรสิส/ เลปโตสไปรา/ หนู                         

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖