กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดโรคภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตแต่กำเนิด Congenital Adrenal Hyperplasia:CAH ในเขตบริการสุขภาพที่ 8   (ภาษาไทย)
การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดโรคภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตแต่กำเนิด Congenital Adrenal Hyperplasia:CAH ในเขตบริการสุขภาพที่ 8   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


มีการศึกษาวิจัยโรค CAH ในปี 2559 ถึง 2561 ในเขตสุขภาพที่ 8 แต่ไม่พอทารกเป็นโรค CAH ชนิดรุงแรงและยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จึงนำผลดังกล่าวมาศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อระดับฮอร์โมน 17ถึงOHP และนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการตรวจคัดกรองโรค CAH ให้มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลในตัวอย่าง กระดาษซับเลือดจำนวน 39 503 ราย ตัวอย่างที่มีผลบวก 35 ราย และส่งซีรั่มกลับมาตรวจยืนยันผล 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.09 และ 94.28 ตามลำดับ ทารก 20 ราย มีผลตรวจยืนยันซีรั่มเป็นบวกซึ่งมีอายุครรภ์มารดาเฉลี่ย 35.24 สัปดาห์น้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ย 2 381.75 กรัม และได้รับยาปฏิชีวนะ 11 ราย ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างตังแปรกลุ่มเพศอายุครรภ์ และน้ำหนักแรกเกิด พบว่าทารกเพศชาย ทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อย และคลอดก่อนกำหนด มีระดับฮอร์โมน 17 – OHP สูงกว่า ทารกเพศหญิง น้ำหนักแรกเกิดปกติ และคลอดตามกำหนด p น้องกว่า 0.001 ผลการศึกษาวิจัยจะเห็นว่าปัจจัยต่างๆเช่น เพศของทารกมารดาที่คลอดบุตรก่อนกำหนด น้ำหนักแรกเกิดน้อย และทารกที่มีอาการเจ็บป่วย จะทำให้ระดับฮอร์โมน 17 – OHP สูงกว่าปกติซึ่งเป็นมีผลทำให้การตรวจคัดกรองมีผลบวกเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการคัดเลือกวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่มีความไวและจำเพาะสูงนั้นมีความสำคัญต่อการตรวจวินิจฉัยโรค CAH

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖