กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561    (ภาษาไทย)
Surveillance of drug resistance human Influenza viruses in upper southern area during year 2017-2018   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:100,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางทรรศนีย์ มาศจำรัส หัวหน้าโครงการ
2 นางพัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวธารทิพย์ รักชูชื่น ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวธนัสภา ธนเดชากุล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยการตรวจวิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี PCR จำนวน 207 ตัวอย่าง ที่ได้รับในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 จากโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และระนอง พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จำนวน 49 ตัวอย่าง (ร้อยละ 23.7) โดยจำแนกเป็นตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) จำนวน 22 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10.6) ตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1)pdm09 จำนวน 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.4) และตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B จำนวน 22 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10.6) และเมื่อนำเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้ง 49 ตัวอย่าง ไปตรวจหาการดื้อยาโดยวิธี Pyrosequencing พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวต่อยาโอเซลทามิเวียร์ ทั้ง 49 ตัวอย่าง จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาโอเซลทามิเวียร์ อย่างไรก็ตามยังมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังการกลายพันธุ์และการดื้อยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ต่อไป      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ การเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 เริ่ม: 27 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 27 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖