กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธี แก๊สโครมาโตกราฟี-เฮดสเปสแบบต่อคอลัมน์คู่   (ภาษาไทย)
Validation of a quantitative determination method of blood alcohol by gas chromatography-headspace with dual column   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


การตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นงานประจาในห้องปฏิบัติการพิษวิทยา วิธีการตรวจวิเคราะห์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความถูกต้องคือการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี-เฮดสเปสแบบคอลัมน์คู่และมีส่วนตรวจวัดชนิด FID การเปรียบเทียบเวลาในการแยกสารจากคอลัมน์ทั้งสอง จะช่วยให้สามารถระบุชนิดของสารได้อย่างถูกต้อง และสามารถคานวณหาปริมาณของสารได้จากกราฟมาตรฐานจากทั้งสองคอลัมน์ด้วย การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยใช้เครื่องมือแก๊สโครมาโตกราฟ ยี่ห้อ Agilent รุ่น 7890B ต่อกับเครื่องเฮดสเปส รุ่น 7697A และใช้คอลัมน์สาหรับตรวจแยกแอลกอฮอล์สองแบบ ได้แก่ DB-BAC1 และ DB-BAC2 ใช้ส่วนตรวจวัดชนิด FID โดยพบว่าค่า retention time ของคอลัมน์ DB-BAC1 เท่ากับ 1.068 นาที น้อยกว่าที่ได้จากคอลัมน์ DB-BAC2 ซึ่งเท่ากับ 1.175 นาที ใช้ t-butanol เป็น internal standard ค่าความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง 5.7-376.02 mg% ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9999 ทั้งสองคอลัมน์ ร้อยละการคืนกลับอยู่ระหว่างร้อยละ 96.83-105.76 ค่าต่าสุดที่ตรวจพบได้เท่ากับ 5 mg% และปริมาณต่าสุดที่ตรวจวิเคราะห์ได้เท่ากับ 7 mg% ทั้งสองคอลัมน์ ดังนั้น วิธีการตรวจวิเคราะห์ที่พัฒนาและทดสอบความเป็นเส้นตรง ความแม่นยาและความถูกต้องแล้วนี้ สามารถใช้เป็นวิธีสาหรับตรวจวิเคราะห์หาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ หน่วยงานที่มอบ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันเดือนปี ที่มอบ: 28 ส.ค. 2563


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖