กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาปริมาณรังสีกระเจิง และวัสดุป้องกันรังสีสะท้อนจากการใช้เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพา   (ภาษาไทย)
The study of scattering radiation and backscattered shielding materials from handheld X-ray machines   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายชัยยุทธ นทีธร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันการวินิจฉัยโรคฟันในทางทันตกรรมได้นำเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพามาใช้งานเพิ่มมากขึ้นเพราะพกพาและใช้งานได้ง่าย ผู้ปฏิบัติงานจะถือเครื่องเอกซเรย์ไว้ในมือขณะถ่ายภาพรังสี ทำให้มีโอกาสได้รับรังสีรั่วจากตัวเครื่องและรังสีกระเจิงจากผู้ป่วยมากกว่าการใช้งานเครื่องเอกซเรย์ประเภทอื่นที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่หลังอุปกรณ์กำบังรังสี จึงทำการศึกษาปริมาณรังสีกระเจิง และวัสดุกันรังสีสะท้อนจากเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 7 เครื่อง ที่ความสูง 6 ระดับ พบว่า การรั่วไหลของรังสีจากตัวเครื่องเอกซเรย์ มีค่ามากที่สุด ที่ระดับความสูง 100 cm. ค่าอยู่ในช่วง 4.1-455.0 µSv/hr เฉลี่ย 231.5 µSv/hr ค่าปริมาณรังสีกระเจิงโดยไม่มีแผ่นกันรังสีสะท้อน พบว่า มีค่ามากที่สุดที่ระดับความสูง 120 cm. ค่าอยู่ในช่วง 700.0-1100.0 µSv/hr เฉลี่ย 927.4 µSv/hr ค่าการลดทอนรังสีโดยมีแผ่นวัสดุกันรังสีสะท้อน พบว่า แผ่นตะกั่ว มีค่าอยู่ในช่วง 15.8-88.6 % เฉลี่ย 65.5 % แผ่นยิปซัม มีค่าอยู่ในช่วง 22.0-88.8 % เฉลี่ย 67.5 % แผ่นอลูมิเนียม มีค่าอยู่ในช่วง 18.7-73.8 % เฉลี่ย 47.8 % แผ่นอะคริลิก มีค่าอยู่ในช่วง 17.0-67.6 % เฉลี่ย 44.2 % สรุปได้ว่าแผ่นยิปซัมมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุลดทอนรังสีกระเจิง เนื่องจากสามารถลดทอนรังสีได้ดี ผลิตเป็นชิ้นงานได้ง่าย หาซื้อได้ตามท้องตลาด ราคาไม่แพง และมีค่าสอดคล้องกับค่าจาก NCRP Report NO. 145         

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:ชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ หน่วยงานที่มอบ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันเดือนปี ที่มอบ: 20 มี.ค. 2562


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖