กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพน้ำแข็งทางจุลชีววิทยาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี   (ภาษาไทย)
Microbiological quality of ice in Fiscal year 2560  Regional Medical Sciences 11 SuratThani  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวสุภาทินี โสบุญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


น้ำแข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานและรักษาสภาพของอาหาร จึงต้องสะอาดและปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับตัวอย่างน้ำแข็งจากผู้ประกอบการและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ 9 ตัวอย่าง ชุมพร 14 ตัวอย่าง นครศรีธรรมราช 1 ตัวอย่าง ระนอง 5 ตัวอย่าง และสุราษฎร์ธานี 59 ตัวอย่าง รวม 88 ตัวอย่าง แยกชนิดตามกระบวนการผลิตได้ดังนี้ น้ำแข็งหลอด 40 ตัวอย่าง น้ำแข็งซอง 6 ตัวอย่าง และน้ำผลิตน้ำแข็ง 42 ตัวอย่าง เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำแข็งทางจุลชีววิทยา เทียบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เรื่อง น้ำแข็ง พบว่าไม่ผ่านมาตรฐาน 25 ตัวอย่าง (ร้อยละ 28.41) สาเหตุเนื่องจาก coilforms 24 ตัวอย่าง (ร้อยละ 27.27) และ Escherichia coli 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.82) โดยทุกตัวอย่างไม่พบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. เมื่อแยกตามชนิดตัวอย่าง พบว่า ไม่ผ่านมาตรฐานดังนี้ น้ำแข็งหลอด 8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 20.00) น้ำแข็งซอง 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 50.00) และน้ำผลิตน้ำแข็ง 14 ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.33) แยกตามจังหวัดพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานดังนี้ ชุมพร 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 14.29) สุราษฎร์ธานี 22 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.29) และนครศรีธรรมราช 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100.00) ส่วนจังหวัดกระบี่และระนองผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าน้ำแข็งยังคงพบปัญหาการปนเปื้อนเชื้อ coilforms และ E. coli ซึ่งเป็นจุลินทรีย์บ่งชี้สุขลักษณะของการผลิตที่ไม่เหมาะสม จึงควรมีการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Poster เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖