กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ระดับแอลกอออล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรในเขตพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561   (ภาษาไทย)
A Study of Blood Alcohol Level among Cases of Traffic Accidents in South of Thailand during the fiscal years 2016-2018  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางแฉล้ม ชนะคช หัวหน้าโครงการ
2 นางฉราวดี สมภักดี ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวกาญจนา ศรีไทย ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรในเขตพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 A Study of Blood Alcohol Level among Cases of Traffic Accidents in South of Thailand  during the fiscal years 2016-2018 แฉล้ม ชนะคช* ฉราวดี สมภักดี และกาญจนา ศรีไทย Chalame Chanakoch* Charawadee Sompakdee and Kanchana Srithai ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Regional Medical Sciences Center 11  SuratThani              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอโดยฌปสเตอร์ เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕