กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเฝ้าระวังยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์ PDE5 ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเพศชายจากร้านค้าออนไลน์   (ภาษาไทย)
Surveillance of PDE5 inhibitor drugs in male dietary supplements from online shopping stores   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกาญจนา ศรีไทย ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สื่อสรรพคุณบำรุงสมรรถภาพทางเพศชายมีจำหน่ายจำนวนมากในหลายช่องทาง ผลิตภัณฑ์หลายชนิดเคยได้รับการตรวจสอบพบการเจือปนยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์ PDE5 (PDE5i) ซึ่งเป็นยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะหัวใจขาดเลือดหรือมีการใช้ยากลุ่มไนเตรท เพราะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จากผู้ขายกระจายสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์ที่สะดวกและได้รับความนิยม ดังนั้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นความเสี่ยงต่อผู้บริโภค จึงได้ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มดังกล่าว จำนวน 23 ตัวอย่าง ที่สั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ จำนวน 22 ร้าน ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เป็นที่นิยม 1 ระบบ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 พบการเจือปนตัวยา PDE5i จำนวน 18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 78.3 ตัวยาที่พบ ได้แก่ ซิลเดนาฟิล ทาดาลาฟิล และ วาเดนาฟิล เจือปนทั้งในรูปแบบยาเดียวและสองชนิดผสมกัน ทั้งนี้ได้แจ้งข้อมูลผลการเฝ้าระวังไปยังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคของภาครัฐทั่วประเทศเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  หย่อนสมรรถภาพทางเพศ  ร้านค้าออนไลน์    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอโดยวาจา เริ่ม: 31 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 31 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖