กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
กลไกการออกฤทธิ์ต้านอักเสบของเพกา ปลาไหลเผือก และย่านาง ในเซลล์ RAW 264.7   (ภาษาไทย)
Mechanisms of anti-inflammatory actions of Oroxylum indicum (L.) Kurz  Eurycoma longifolia Jack  and Tiliacora triandra (Colebr.) Diels in RAW 264.7 cell (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


เพกา ปลาไหลเผือก และย่านาง เป็นสมุนไพรไทยที่ใช้ในการรักษาอาการที่มีสาเหตุจากการอักเสบ มีรายงานวิจัยแสดงว่าสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด มีฤทธิ์ต้านการอักเสบแต่กลไกการออกฤทธิ์ยังไม่ชัดเจน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเพกา ปลาไหลเผือก และย่านาง ในเซลล์ RAW 264.7 โดย Griess assay และเทคนิค ELISA ผลการวิจัยพบว่า สารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นเพกา สารสกัดเอทานอลจากใบและรากย่านาง และสารสกัดเอทานอล 50% จากรากปลาไหลเผือก มีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบในเซลล์ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโป-โพลีแซคคาไรด์ (LPS) โดยยับยั้งการทำงานของ iNOS และการสร้าง PGE2 โดยมีเพียงสารสกัดเอทานอล 50% จากรากปลาไหลเผือกเพียงชนิดเดียวที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง TNF-alpha ร่วมด้วย ข้อมูลจากการศึกษานี้ทำให้ทราบกลไกการออกฤทธิ์ต้านอักเสบของสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด สามารถนำไปสู่การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบในสัตว์ทดลองและในคน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้านการอักเสบต่อไป   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖