กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามแผนเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560   (ภาษาไทย)
Quality of Drinking Water in Sealed Containers according to the consumer surveillance and protection plan in Thailand in Fiscal year 2560   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสุภาทินี โสบุญ ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวนิธิศา แย้มเนตร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Passive Surveillance) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลน้ำบริโภคฯ ตามแผนเฝ้าระวังและ คุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 386 ตัวอย่าง พบว่าไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524)  ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) และฉบับที่ 316 (พ.ศ. 2533) จำนวน 925 ตัวอย่าง (ร้อยละ 38.77) สาเหตุหลักมาจาก พบเชื้อ Coliforms เกินมาตรฐาน จำนวน 499 ตัวอย่าง(ร้อยละ 20.91) และค่าความเป็นกรดด่างสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 446 ตัวอย่าง (ร้อยละ 18.69) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลรายเขตสุขภาพ พบว่าพื้นที่ที่พบปัญหา 3 อันดับแรกคือเขตสุขภาพที่ 6        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Oral presentation เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕