กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาเม็ดสูตรผสม Amiloride hydrochloride และ Hydrochlorothiazide   (ภาษาไทย)
Quality of Amiloride hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:320,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายปัตย์ ธาราไพศาล หัวหน้าโครงการ
2 นายพงษ์ธร ทองบุญ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวกิตติ์สุมน คงเสน่ห์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ยาเม็ดสูตรผสม Amiloride hydrochloride และ Hydrochlorothiazide (HCTZ) ที่มีขนาดความแรง 5 และ 50 มิลลิกรัม จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติประเภท ข หมวดยาขับปัสสาวะของกลุ่มยา Cardiovascular system โดย Amiloride hydrochloride เป็นยาขับปัสสาวะ มีกลไกการออกฤทธิ์โดยเพิ่มการขับน้ำและเกลือโซเดียมออกจากกระแสเลือดโดยผ่านกระบวนการกรองที่ไต ส่วนของ HCTZ มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งหรือชะลอการดูดน้ำกลับเข้าร่างกายที่กรวยไต และลดการดูดกลับของเกลือโซเดียมเข้าสู่กระแสเลือด จึงมีผลทำให้ความดันโลหิตลดลงได้ ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เพื่อศึกษาคุณภาพของยาดังกล่าว โดยใช้วิธีมาตรฐานตามตำรายา USP 40 ในการทดสอบ 5 รายการ คือ ตรวจเอกลักษณ์ยา ปริมาณตัวยาสำคัญ สารปนเปื้อน ความสม่ำเสมอของปริมาณตัวยาในแต่ละหน่วย และการละลายของตัวยา โดยได้รับตัวอย่างรวม 38 ตัวอย่าง จากการสุ่มในโรงพยาบาลรัฐ 19 ตัวอย่าง และโรงงานผู้ผลิต 19 ตัวอย่าง มี 34 รุ่นการผลิต 11 ทะเบียนตำรับยา จากผู้ผลิต 10 ราย ผลการทดสอบพบผ่านมาตรฐาน จำนวน 37 ตัวอย่าง (ร้อยละ 97.4) ผิดมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.6) ในหัวข้อการละลายของเม็ดยา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายาเม็ดสูตรผสมของ Amiloride hydrochloride และ Hydrochlorothiazide ส่วนใหญ่มีคุณภาพ             

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕