กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทของเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561   (ภาษาไทย)
Quality of Drinking Water in Sealed Containers according to the consumer surveillance and protection plan in Regional Health 2 in Fiscal year 2559 - 2561   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวนิธิศา แย้มเนตร ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวสุจิตร สาขะจร ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวอนุสรา รัตนบุรี ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย การเฝ้าระวังเชิงรับ (Passive Surveillance) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลน้ำบริโภคฯ ตามแผนเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีของเขตสุขภาพที่ 11 ในปีงบประมาณ 2559 ถึง 2561 จำนวน 536  405 และ 228 ตัวอย่าง ตามลำดับ พบว่าไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524)  ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) และฉบับที่ 316 (พ.ศ. 2533) คิดเป็นร้อยละ 44.59      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Oral presentation เริ่ม: 21 พ.ค. 2562 สิ้นสุด: 23 พ.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖