กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ข้อกำหนดคุณภาพทางเคมีของรากย่านาง   (ภาษาไทย)
Chemical specification of Tiliacora triandra Diels. root   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววารุณี จิรวัฒนาพงศ์ หัวหน้าโครงการ
2 นายภูริทัต รัตนสิริ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ย่านางมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tiliacora triandra Diels วงศ์ Minispermaceae รากย่านางเป็นสมุนไพรที่จัดอยู่ในตำรับยาแก้ไข้ห้าราก เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้ยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานมาก่อน จึงได้ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของวัตถุดิบรากย่านางจำนวน 22 ตัวอย่าง ซึ่งเก็บจากแหล่งธรรมชาติและจากร้านจำหน่ายสมุนไพรในพื้นที่ภาคต่าง ๆ ของไทย เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ จากผลการศึกษาสามารถจัดทำข้อกำหนดคุณภาพทางเคมีของรากย่านาง ดังนี้ ปริมาณความชื้นด้วยวิธีกราวิเมตริกไม่เกินร้อยละ 8.0 โดยน้ำหนัก ปริมาณเถ้าไม่เกินร้อยละ 7.0 โดยน้ำหนัก ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดไม่เกินร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก ปริมาณสารสกัดด้วยน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.0 โดยน้ำหนัก และปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล 95% ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.0 โดยน้ำหนัก         

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖