กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ข้อกำหนดคุณภาพทางเคมีของรากมะเดื่อชุมพร   (ภาษาไทย)
Chemical specification of Ficus racemosa L. root   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววารุณี จิรวัฒนาพงศ์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวนิธิดา พลโคตร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Ficus racemosa L. หรือมะเดื่อชุมพร อยู่ในวงศ์ Moraceae เป็นสมุนไพรที่ใช้รากเป็นส่วนประกอบในตำรับยาห้ารากหรือเบญจโลกวิเชียร ซึ่งเป็นยาแก้ไข้ที่บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผลการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการจัดทำมาตรฐานของรากมะเดื่อชุมพร โดยศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธีการทดสอบปฏิกิริยาเคมี และศึกษาโครมาโทแกรมด้วยวิธีทีแอลซีโดยใช้ lupeol เป็นสารเทียบ นอกจากนี้ผลการศึกษาคุณภาพทางเคมีของรากมะเดื่อชุมพร สามารถจัดทำข้อกำหนดคุณภาพทางเคมี ได้ดังนี้ ปริมาณความชื้นด้วยวิธีกราวิเมตริกไม่เกินร้อยละ 9.0 โดยน้ำหนัก ปริมาณเถ้ารวมไม่เกินร้อยละ 7.0 โดยน้ำหนัก ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดไม่เกินร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก ปริมาณสารสกัดด้วยน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.0 โดยน้ำหนัก ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖