กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาคุณภาพทางเคมีของสารสกัดใบกะทกรก   (ภาษาไทย)
-   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายอัศวชัย ช่วยพรหม ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


กะทกรกมีชื่อวิทยาศาสตร์ Passiflora foetida L. เป็นสมุนไพรที่พบได้ทั่วไป และมีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งการศึกษานี้จะทำให้สามารถจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานทางเคมีของสารสกัดสมุนไพร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพของสารสกัด จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของสารสกัดใบกะทกรกด้วย 40% เอทานอล จากแหล่งปลูกและจากแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือของประเทศไทย จำนวน 10 ตัวอย่าง รวม 10 แหล่ง สามารถสรุปเป็นข้อกำหนดมาตรฐานทางเคมี ดังนี้ ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ปริมาณเถ้ารวมไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก ปริมาณสารสกัดด้วยน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 79 โดยน้ำหนัก ปริมาณสารสกัดด้วย 95% เอธานอล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 โดยน้ำหนัก ค่าความเป็นกรดด่าง อยู่ในช่วง 4.8 ถึง 5.1 นอกจากนี้ได้ศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีของสารสกัด โดยการทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสีเพื่อศึกษาสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ในเบื้องต้น และศึกษาด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีผิวบางโดยใช้ไวเทกซินเป็นสารมาตรฐานเปรียบเทียบ       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ การนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ เริ่ม: 24 ส.ค. 2553 สิ้นสุด: 26 ส.ค. 2553

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖