กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี-ฟิสิกส์ของเทียนแดง   (ภาษาไทย)
Physico-chemical Identification of THIAN DAENG   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


THIAN DAENG is the dried mature seed of Lepidium sativum L. (Garden Cress) Ithas been prescribed in over 80 traditional medicines registered in Thailand. Various chemical identification tests have been conducted and the following tests were found applicable as methods for identification of THIAN DAENG:swelling test of mucilage in water; color tests with ruthenium red  with nitric acid  with sodium hydroxide  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ว กรมวิทย พ 6(3):109-122 เริ่ม: 1 ต.ค. 2556 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖