กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์การปนปลอมยาลดความอ้วนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขตพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล   (ภาษาไทย)
Situation of Dietary Supplements Adulterated with Anti-obesity Drugs in Trang  Phatthalung and Satun  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายคมกฤช รำมะนะกิจจะ ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวญดา บุญเจริญ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวณัฐชา ด้วงรัก ผู้ร่วมวิจัย
4 นายธงชาติ ทรัพย์จอมทอง ผู้ร่วมวิจัย
5 นางมิตรารุณ ศรีเมือง หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการปนปลอมยาและวัตถุออกฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 จัดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทำให้เสียชีวิตได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้ทดสอบตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนัก โดยการเก็บตัวอย่างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรัง พัทลุง และสตูล จำนวน 29 ตัวอย่าง ทดสอบด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีผิวบาง และแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี พบการปนปลอมของยาและวัตถุออกฤทธิ์จำนวน 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 34.5) ได้แก่ ไซบูทรามีน 9 ตัวอย่าง ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้รู้สึกไม่อยากอาหาร และตรวจพบฟลูออกซีทีน 1 ตัวอย่าง มีผลข้างเคียงทำให้ไม่อยากอาหาร รวมทั้งทำให้เกิดอาการผื่นคัน ปวดศีรษะ ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ จากการศึกษาแสดงว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล บางส่วนยังมีการปนปลอมยาและวัตถุออกฤทธิ์โดยเฉพาะไซบูทรามีนที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงควรเฝ้าระวัง และอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและแจ้งเตือนภัยแก่ผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยในการเลือกใช้ของผู้บริโภคต่อไป คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ยาลดความอ้วน  การปนปลอม Dietary supplements adulterated with drugs and narcotics are classified as illegal products    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 8 ก.ย. 2563 สิ้นสุด: 8 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ




ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖