กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของมะขามป้อมในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง   (ภาษาไทย)
Neuroprotective Activity of Ma-Kham-Pom (Phyllanthus emblica L.) in Neuronal Cell Cultures   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ภาวะเครียดจากการเกิดออกซิเดชัน (oxidative stress) มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคความเสื่อมของประสาท ผลมะขามป้อมมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่แรง และอาจใช้ในการบรรเทาภาวะ oxidative stress ที่ทำให้เกิดการเสื่อมของเซลล์ประสาทได้ การศึกษานี้เพื่อทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของน้ำคั้น (PE-J) สารสกัดด้วยน้ำ (PE-W) และสารสกัดด้วยเอทานอล (PE-E) ของผลมะขามป้อมต่อความเป็นพิษจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกลูตาเมตในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง mouse neuroblastoma  N1E-115 การดักจับอนุมูลอิสระด้วยวิธี superoxide scavenging assay พบว่าสารสกัด PE-W และ PE-E มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่ดี การวัดความอยู่รอดของเซลล์ด้วยวิธี 3-(4 5-dimethylthiazol-2-yl)-2

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖